wersja do wydruku Marcin Grąz 20.09.2017 10:39

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Burmistrz Pruchnika ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – stanowisko ds. inwestycji i remontów

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Burmistrz Pruchnika ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – stanowisko
ds. inwestycji i remontów

Wymiar etatu: 1/1

I. Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie: wyższe techniczne,
 2. doświadczenie zawodowe: co najmniej 3 letni staż w wykonawstwie w branży budowlanej lub projektowej,
 3. znajomość zagadnień związanych z budową i projektowaniem obiektów kubaturowych,
 4. znajomość ustawy prawo zamówień publicznych oraz umiejętność weryfikacji dokumentacji na etapie postępowania przetargowego,
 5. umiejętność kontrolingu kosztów budowy,
 6. umiejętność kosztorysowania robót,
 7. umiejętność komunikacji i efektywnej organizacji czasu pracy,
 8. znajomość aktów prawnych regulujących funkcjonowanie administracji publicznej i samorządu terytorialnego, w szczególności ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, kodeks postępowania administracyjnego, ustawy prawo budowlane,
 9. prawo jazdy kat. B,
 10. biegła obsługa komputera (aplikacji MS OFFICE, poczta elektroniczna, internet),
 11. obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art.11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2016 poz. 902 z późn. zm.),
 12. pełna zdolność do czynności prawnych,niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie, w tym przestępstwa skarbowe,
 13. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
 14. nieposzlakowana opinia.

II. Wymagania pożądane:

 1. Umiejętność posługiwania się instrumentami geodezyjnymi np. GPS, niwelator itp.,
 2. Umiejętność pracy w zespole,
 3. Odporność na stres,
 4. łatwość podejmowania decyzji,
 5. umiejętność negocjowania,
 6. dokładność i terminowość.

III. Do głównych zadań na zajmowanym stanowisku należeć będzie:

 1. Prowadzenie spraw związanych z realizacją inwestycji i robót remontowych na obiektach gminnych, w szczególności:
  • zapewnienie opracowania projektów oraz wykonania i odbiorów robót budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach,
  • pozyskiwanie od innych organów w remontowych procesach budowlanych stosownych uzgodnień, pozwoleń lub opinii, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • zawiadamianie właściwych organów o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych oraz o zmianie kierownika budowy, inspektora nadzoru lub projektanta sprawującego nadzór,
  • w przypadku braku obowiązku ustanawiania kierownika budowy przechowywanie dokumentów stanowiących podstawę wykonania robót remontowo-budowlanych, w tym certyfikatów, deklaracji zgodności i oświadczeń,
  • sprawowanie w imieniu inwestora nadzoru nad właściwym, zgodnym z zawartymi umowami, wypełnianiem obowiązków przez pozostałych uczestników procesu budowlanego,
  • przygotowanie projektów umów w zakresie remontów, a w przypadku zaistnienia takiej konieczności przygotowanie projektów aneksów do zawartych umów, protokołów i uzgodnień,
  • zawiadamianie właściwych organów o zakończeniu remontu, a w przypadku nałożenia takiego obowiązku występowanie z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego,
  • dokonywanie w imieniu inwestora odbioru do użytkowania obiektu budowlanego wraz z dokumentacją budowy i dokumentacją powykonawczą, a także wszystkich innych dokumentów i decyzji dotyczących obiektu,
  • sporządzanie kosztorysów inwestorskich związanych z realizacją zadań remontowych nie wymagających pozwolenia na budowę,
  • przygotowanie propozycji w zakresie wydatków budżetowych dotyczących zadań remontowych gminy,
  • przygotowanie merytoryczne materiałów do zamówień publicznych w zakresie opracowania przedmiarów robót, kosztorysów, STWiOR
  • udział w pracach komisji przetargowej na roboty budowlane i remontowe zgodnie z ustawą zamówień publicznych,
  • współpraca ze stanowiskiem ds. pozyskiwania środków zewnętrznych w zakresie przygotowania niezbędnych materiałów i projektów do składanych wniosków,

IV. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. Pełny wymiar czasu pracy,
 2. zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę zawartą na czas określony –max. 6 miesięcy z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony,
 3. Zasady wynagradzania – zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1786) oraz z Regulaminem wynagradzania pracowników samorządowych Urzędu Miejskiego w Pruchniku,
 4. Praca biurowa i w terenie.

V. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV),
 2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje,
 3. kopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie i doświadczenie zawodowe,
 4. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych,
 5. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji,
 7. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym, wystawione nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem oferty.

VI. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty można przesłać pocztą bądź złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pruchniku w zaklejonej kopercie, w terminie do dnia 2 października 2017 r. (decyduje data wpływu) z dopiskiem na kopercie „Nabór na stanowisko urzędnicze – stanowisko ds. inwestycji i remontów”.
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

VII. Informacje dodatkowe:

Pełny wykaz kandydatów spełniających określone wymagania formalne umieszczony zostanie na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Pruchniku (www.pruchnik.bip.info.pl)
w terminie do dnia 4 października 2017 r., wraz z informacją o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacja o wyniku naboru umieszczona zostanie na wskazanej stronie BIP i tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Pruchniku w terminie 14 dni od zakończenia procedury naboru (w przypadku gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata) lub w terminie 14 dni od zatrudnienia wybranego kandydata.
Osoba wyłoniona z konkursu może zostać zatrudniona na jednym ze stanowisk urzędniczych (w zależności od posiadanego stażu pracy)
Ponadto informuje się, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Urzędzie wynosi mniej niż 6 %.

Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Burmistrz Pruchnika ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – stanowisko ds. inwestycji i remontów
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Marcin Grąz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.09.2017 10:39

Rejestr zmian dokumentu

pokaż