Ogłoszenie - rodzina wspierająca

Ogłoszenie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruchniku ponownie zaprasza do współpracy osoby i rodziny zainteresowane wsparciem rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Nową formą pomocy dla rodzin przeżywających w/w trudności są rodziny wspierające, które współpracując z asystentem rodziny pomagają wyprowadzić rodziny na poziom samodzielnego – zaradnego funkcjonowania.

Zasady powoływania i współpracy rodziny wspierającej określają art. 29-31 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rodziny wspierające stanowią nowy instrument mający na celu wsparcie rodziców biologicznych w sprawowaniu opieki i wychowywaniu dzieci. Wobec czego Gmina podejmuje próby zaktywizowania lokalnego otoczenia rodzin w celu udzielenia im pomocy. Problemy opiekuńczo-wychowawcze mogą wynikać z braku prawidłowych wzorców rodziców. Dzięki współpracy z rodziną wspierającą, w rodzinie wspieranej takie pozytywne wzorce funkcjonowania rodzin można zaszczepić.

Pomoc ta może dotyczyć różnych aspektow życia, takich jak organizowanie czasu wolnego dzieciom, wypracowanie nawyku wspólnego spędzania czasu przez członków rodzin, pomoc
w nauce, modelowanie właściwych wzorców wychowawczych, ale również takich wydawałoby się oczywistych dla rodzin spraw jak nauka gotowania, sprzątania, utrzymania higieny osobistej czy racjonalnego prowadzenia budżetu domowego. Zadaniem rodziny wspierającej nie jest wyręczanie, lecz aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinach wspieranych.

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka (np. sąsiedzi, dziadkowie, krewni, znajomi), które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

Rodzinę wpierającą ustanawia Burmistrz Pruchnika po uzyskaniu pozytywnej opinii Dyrektora OPS w Pruchniku, wydanej na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego.

W myśl Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, rodzina wspierająca przy współpracy asystenta rodziny pomaga rodzinom biologicznym w:

  • opiece i wychowywaniu dziecka;
  • prowadzeniu gospodarstwa domowego;
  • kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych

Rodzina wspierająca wykonuje swoje zadania nieodpłatnie na podstawie umowy z Burmistrzem Pruchnika, która określa zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy (np. za zakupione bilety do kina, muzeum, basen, komunikacje miejską), o której mowa w art.29 ust.2.

Rodziny chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę do Ośrodka Pomocy Społcznej w Pruchniku. Po uzyskaniu pozytywnej opini (na podstawie przeprowadzonego wywiadu przez pracownika socjalnego) z rodziną wspierającą podpisana zostanie umowa.

 

Burmistrz Pruchnika
Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie - rodzina wspierająca
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.07.2017 23:16

Rejestr zmian dokumentu

pokaż