Nieodpłatna pomoc prawna

Do otrzymania darmowej pomocy prawnej uprawnione są osoby, które:

 1. w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o pomoc prawną na podstawie ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej uzyskały prawo do świadczenia z pomocy społecznej i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia (osoba ubiegająca się o pomoc prawną będzie zobowiązana przed jej udzieleniem złożyć pisemne oświadczenie, że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia),
 2. posiadają ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny,
 3. uzyskały zaświadczenie na podstawie ustawy z 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
 4. posiadają ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa,
 5. nie ukończyły 26 lat,
 6.  ukończyły 65 lat,
 7. w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty (każdy zagrożony lub poszkodowany).

Jak udokumentować prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej

 Podstawą do uzyskania darmowej pomocy prawnej będzie przedłożenie przez osoby wymienione powyżej, następujących dokumentów:

 1. oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia - pkt 1),
 2. ważnej Karty Dużej Rodziny - pkt 2),
 3. zaświadczenia - pkt 3),
 4. ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego - pkt 4),
 5. dokumentu stwierdzającego tożsamość - pkt 5) i pkt 6),
 6. oświadczenia, że zachodzi przynajmniej jedna okoliczność z wymienionych w ustawie - pkt 7).

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:

 1. prawa pracy,
 2. przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 3. prawa cywilnego,
 4. spraw karnych,
 5. spraw administracyjnych,
 6. ubezpieczenia społecznego,
 7. spraw rodzinnych,
 8. prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. 

Nie będzie można uzyskać pomocy prawnej w sprawach:

 1. podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 2. z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego,
 3. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmować będzie:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach,
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
 3. udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w wymienionych wyżej sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo administracyjnym,
 4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym, lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Więcej informacji na temat zasad udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej znajduje się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości:

http://darmowapomocprawna.ms.gov.pl

LOKALIZACJA PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Punkt nr

Gmina

Punkt

Dni i godziny

pracy Punktu

Podmiot udzielający pomocy prawnej

1.

Jarosław

Starostwo Powiatowe

w Jarosławiu

ul. Jana Pawła II 17

poniedziałek – piątek:

1500 - 1900

Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich „AKTA”

ul. Paderewskiego 154

35 - 328 Rzeszów

(adwokat, radca prawny)

2.

Radymno

Urząd Miasta

w Radymnie

ul. Lwowska 20

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek:

800 - 1200

środa: 1100 - 1500

Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich „AKTA”

ul. Paderewskiego 154

35 - 328 Rzeszów

(adwokat, radca prawny)

3.

 

Chłopice

Urząd Gminy

w Chłopicach

37-561

Chłopice 149a

środa, piątek:

 800 - 1200

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jarosławiu ul. Wilsona 6a

37-500 Jarosław

(radca prawny, absolwent wyższych studiów prawniczych)

Laszki

Urząd Gminy

w Laszkach

37-543 Laszki 36

poniedziałek, czwartek:

 800 - 1200

Wiązownica

Urząd Gminy

w Wiązownicy

37-522 Wiązownica 208

wtorek:

800 - 1200

4.

Jarosław

Starostwo Powiatowe

w Jarosławiu

ul. Jana Pawła II 17

poniedziałek – piątek:

 800 - 1200

radca prawy

5.

Pruchnik

Urząd Miejski

w Pruchniku

ul. Rynek 1

 

poniedziałek, wtorek,

czwartek, piątek:

800 - 1200

środa: 1100 - 1500

adwokat

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Nieodpłatna pomoc prawna
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.02.2016 22:45

Rejestr zmian dokumentu

pokaż